top of page

SERVEIS

​maciàtècnic es pot considerar com una enginyeria integral i capaç de proporcionar als seus clients tant del sector públic com privat, un elevat grau de satisfacció en el desenvolupament dels seus projectes.

La flexibilitat i capacitat d’adaptació de maciàtècnic permet que es puguin abordar independentment de la seva dimensió, projectes industrials, d’obra civil, d’eficiència energètica, a més de tot tipus de projectes tècnico-administratius per llicències i legalitzacions d’activitats.

​Elaborem Plans d’Autoprotecció, Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) i Plans d’Emergència interior per a industries, treballs de seguretat i salut i prevenció de riscos laborals. Som tècnics acreditats per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. ​​

maciàtècnic també ofereix un suport integral als professionals de la construcció com arquitectes, promotors o constructors, aportant-los el disseny i assessorament necessari per a l’execució de les instal·lacions dels seus edificis i construccions. Tot això sempre amb el punt de mira posat en la sostenibilitat medi ambiental i energètica.​​

bottom of page