top of page

SEGURETAT I SALUT

Conseller de seguretat en el transport de mercaderies perilloses​

Coordinacions de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra

Redacció d'Estudis i Plans de seguretat i salut

Formació en prevenció de riscos laborals per a diferents riscos (elèctrics, construcció, etc.)

Redacció d'estudis i plans de seguretat i salut

Segons el RD 1.627/1997, en una obra o instal·lació, cada empresa contractista ha d’elaborar el seu Pla de Seguretat i Salut, segons les directrius de l'Estudi de Seguretat, per tal de deixar constància de quines mesures tècniques i organitzatives s'aplicaran i d'aquesta manera, poder realitzar els treballs amb les condicions de seguretat necessàries.maciàtècnic s’encarrega de redactar l’Estudi de Seguretat i Salut juntament amb el promotor de les obres, o bé de redactar el Pla de Seguretat i Salut amb l’empresa contractista.

bottom of page