top of page

PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL​

Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

Plans específics municipals (PEM)​

Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

Tots els municipis de Catalunya estan sotmesos a l'elaboració d'un Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), d'acord amb l'article 2 del Decret 115/2014, de 25 de novembre.

 

Es tracta d'un pla que determina la planificació de la protecció civil en l'àmbit del municipi i ha d'incloure tots els riscos que l'afectin, per tal de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi i de forma coordinada amb els serveis catalans de protecció civil.

El DECRET 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'aprovació dels plans de protecció municipals i el procediment per a la seva tramitació, ha obligat a aquest municipi a elaborar el Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM), que ha d'incloure tots els riscos que afecten el nostre municipi d'acord amb els diferents plans que es disposaven o que els afecti i d'acord amb l'estructura establerta en aquest Decret.

El DUPROCIM es defineix com el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Aquest document s'aprova pel Ple de l'Ajuntament i ha de respectar l'estructura fixada a l'annex d'aquest Decret per ser Homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

El document informa:
Doc 1. Generalitats del municipi i organització municipal
Doc 2. Anàlisi dels riscos (territorials i especials)
Doc 3. Vulnerabiltat municipal:
• Àrees o sectors d'afectació per cada risc
• Elements vulnerables
Doc 4. Procediments operatius per risc
• Procediment per risc
• Mesures de protecció a la població
Doc 5. Fitxes d'actuació
Doc 6. Directori telefònic i mitjans
Doc 7. Cartografia específica per risc
Annexos

 

El DUPROCIM caldrà tenir-ho actualitzat i revisat d'acord amb les prescripcions establertes al Decret que l'aprova.

bottom of page