top of page

PLANS D'EMERGÈNCIA

Estudis de seguretat i Plans d'emergència interior per a indústries

Estudis de seguretat i Plans d'emergència interior per a indústries

Estableix l'organització, el conjunt de mitjans i els procediments d'actuació, previstos en una instal·lació industrial o en instal·lacions industrials contigües, per tal de prevenir els accidents majors i, si escau, reduir els seus efectes a l'interior de les instal·lacions.


El Reial decret 886/1988 determina les diferents indústries en les quals és previsible la producció d'accidents majors, en raó dels seus processos productius i substàncies emprades.


Aquestes indústries estan obligades a tot moment a provar davant l'autoritat competent de la comunitat autònoma que han dut a terme les mesures d'autoprotecció necessàries per a la prevenció dels accidents majors.

Aquestes mesures comprenen:

  • La identificació i avaluació dels riscos possibles de Accidents Majors en les seves instal·lacions.
  • L'elaboració del corresponent Pla d'Emergència Interior (PEI) de la indústria.
  • La informació, formació i equipament adequat de les persones que treballen a les instal·lacions,
        per tal de garantir la seva seguretat.


La directriu bàsica per a l'elaboració i homologació dels plans especials del sector químic , estableix l'esquema de l'Estudi de Seguretat i de Pla d'emergència interior, pel qual s'han de regir les empreses que comportin la possibilitat de producció d'accidents majors.

 

 

bottom of page