top of page

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

​Certificació energètica d'edificis existents
(CE3 i CE3X)

Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

Estudis d'estalvi energètic en enllument
exterior i interior

​Auditories energètiques en instal·lacions municipals, instal·lacions industrials, locals
i establiments

Redacció i revisió dels Plans d'Acció
per l'Energia Sostenible (PAES)

Projectes i estudis d'instal·lacions fotovoltaiques

Projectes i estudis d'instal·lacions solars tèrmiques

Projectes i estudis de geotèrmia​

Projectes i estudis de biomassa​

Tramitació d'ajuts i finançament de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN)

Inspecció tècnica d'edificis

La inspecció tècnica dels edificis, en vigor des del 26 de febrer de 2011, és un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.


La inspecció és visual i es fa sobre aquells elements accessibles de l'edifici. No té per objecte detectar possibles vicis ocults ni preveure causes sobrevingudes, tot i que se'n pot extreure la conveniència d'una diagnosi més acurada. L'ha de dur a terme el/la tècnic/a amb titulació d'arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l'edificació, contractat/da pels titulars de l'edifici a inspeccionar.


L'ITE dóna lloc a un informe que descriu l'estat actual de l'edifici, les deficiències detectades i termini per esmenar-les i la qualificació de l'estat general de l'edifici. L'informe és previ a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de l'Edifici, expedit per l'Administració.


A qui va dirigit?

    A propietaris/àries d'edificis d'habitatges (propietat vertical)
    A la comunitat de propietaris/àries (propietat horitzontal)

No va dirigit a propietaris/tàries d'edificis unifamiliars ni tampoc a la propietat d'edificis declarats inicialment en ruïna per l'ens local competent.


Està obligada a encarregar la ITE la propietat dels edificis de més d'un habitatge i que:


-  Superin l'antiguitat establerta al programa d'inspeccions (per exemple els edificis anteriors a 1930
   han de disposar de la inspecció abans de 2013).
-  Vulguin acollir-se a ajuts públics per a la seva rehabilitació o algun dels seus habitatges.
-  Determinin els programes o ordenances locals.
-  Declari l'Administració davant de causes justificades com ara situacions de risc, determinades
   deficiències o la ubicació en àrees de conservació i rehabilitació.


Quan és necessària la inspecció tècnica d’edificis?


Segons l'antiguitat de l'edifici, els termes o termini màxims previstos per a la sol·licitud del Certificat d'Aptitud són els següents:


Antiguitat de l'edifici      Termini màxim per presentar la ITE


Anteriors a 1930               Fins al 31 desembre 2012

Entre 1931 i 1950             Fins al 31 desembre 2013
Entre 1951 i 1960             Fins al 31 desembre 2014
Entre 1961 i 1970             Fins al 31 desembre 2015

A partir de 1971                 Fins al 31 desembre de l'any en que l'edifici compleixi els 45 anys d'antiguitat

 

maciàtècnic s’encarrega de la inspecció visual de l’edifici així com dels habitatges i locals, la redacció de l’informe seguint el model normalitzat de la Generalitat de Catalunya i el visat d’aquest, l’entrega d’una còpia de l’informe amb la documentació gràfica en format paper i també en format digital a la propietat o comunitat, presentació de l’informe a la Generalitat de Catalunya per poder obtenir el certificat conforme s’ha passat la ITE i seguiment de l’expedient presentat.​

bottom of page