top of page

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

​Certificació energètica d'edificis existents
(CE3 i CE3X)

Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

Estudis d'estalvi energètic en enllument
exterior i interior

​Auditories energètiques en instal·lacions municipals, instal·lacions industrials, locals
i establiments

Redacció i revisió dels Plans d'Acció
per l'Energia Sostenible (PAES)

Projectes i estudis d'instal·lacions fotovoltaiques

Projectes i estudis de GEOTÈRMIA

Aquest tipus d’energia està basat en l’alt rendiment que tenen les bombes de calor aigua/aigua quan s’introdueix fluid a temperatura constant.

Generalment, s’acostuma a trobar una temperatura uniforme de 14° C a 20 m de profunditat, per la qual cosa cal excavar pous per on passar-hi un fluid per tal de mantenir la temperatura de manera constant en el circuit primari, que , al passar la bomba de calor, es convertirà en calor o fred segons sigui el que necessitem.

​​

 

Projectes i estudis d'instal·lacions solars tèrmiques

Projectes i estudis de geotèrmia​

Projectes i estudis de biomassa​

Tramitació d'ajuts i finançament de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN)

bottom of page