top of page

Projectes i estudis d'instal·lacions fotovoltaiques

Projectes i estudis d'instal·lacions solars tèrmiques

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

​Certificació energètica d'edificis existents
(CE3 i CE3X)

Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

Estudis d'estalvi energètic en enllument
exterior i interior

​Auditories energètiques en instal·lacions municipals, instal·lacions industrials, locals
i establiments

Projectes i estudis de geotèrmia​

Projectes i estudis de biomassa​

Tramitació d'ajuts i finançament de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN)

Certificació energètica d'edificis existents (CE3 i CE3X)

Som conscients de la importància que l'ús de l'energia té per a l'ésser humà i també pel medi ambient

Per tal de promoure l'eficiència energètica dels edificis, la Directiva 2002/91/CE exigeix als estats membres l'establiment d'un procediment de certificació, dirigit tant als nous edificis com als existents, que posi a disposició del possible comprador o llogater una informació objectiva sobre el consum energètic de l'edifici tal que permeti valorar i comparar les seves prestacions.

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha publicat recentment a la seva pàgina web els procediments simplificats per a l'obtenció d'aquest certificat: CE3 i CE3X. Aquestes eines permeten la certificació energètica d'edificis existents d'ús residencial, petit i mitjà terciari i edificis de gran terciari, establint un grau d'eficiència energètica basat en les emissions de CO2 derivades dels consums associats a les necessitats de calefacció, refrigeració, ACS, ventilació i enllumenat.

Addicionalment aporten mesures de millora de l'eficiència energètica i permeten definir un conjunt de mesures per part del tècnic certificador, així com realitzar una anàlisi econòmica d'aquestes mesures a partir dels costos d'inversió, els estalvis d'energia aconseguits i les factures reals d'energia de l'edifici. Amb aquesta informació el propietari de l'edifici podrà valorar les accions de renovació per tal de millorar la seva qualificació energètica.

bottom of page