top of page

SEGURETAT I SALUT

Coordinacions de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra

Redacció d'Estudis i Plans de seguretat i salut

Formació en prevenció de riscos laborals per a diferents riscos (elèctrics, construcció, etc.)

Conseller de seguretat en el transport de mercaderies perilloses​

Coordinacions de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra

Pràcticament en totes les obres de construcció és necessària la realització de les tasques de Coordinació de Seguretat i Salut segons el RD 1.627/1997.


Les tasques de coordinació han de ser contractades pel Promotor de l'obra, i el seu objectiu principal és vetllar pel manteniment de les condicions de seguretat i salut a l'obra mitjançant el seguiment i el control de les activitats que en ella s'hi duen a terme. Per tal que la coordinació de seguretat sigui efectiva, cal seguir a peu d'obra els aspectes tècnics i legals de la Prevenció que han estat acordats en els estudis i plans de seguretat, portar un control documental exhaustiu de l'obra i tenir coneixement de la tècnica constructiva.

En aquest sentit, l'equip de maciàtècnic està acreditat per dur a terme les tasques de coordinació de seguretat i salut en l’execució d’obres.


En els darrers temps hem coordinat la seguretat i salut en més de 100 obres de diferents àmbits.

 

bottom of page