top of page

ENGINYERIA

Homologació de reforma de vehicles

Legalització de grues

Projectes i direccions d’obra civil

Projectes i direccions d’obra d’enllumenat públic

Projectes i direccions d’obra d’instal·lacions

Acústica arquitectònica i mediambiental

Legalització d’aparells de gas

Topografia​​

LLICÈNCIES D'ACTIVITAT

LEGALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS

Projectes d’obertura noves activitats

Projectes d’ampliació i reforma d’activitats

Projectes de legalització d’espectacles públics
i activitats recreatives, i de restauració

Projectes de legalització d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic

Acústica arquitectònica i mediambiental

Mesuraments per a llicències d'activitats

Estudi d'aïllament i d'emissions acústiques per facilitar l'obtenció de llicències per a noves activitats.
Servei de mesures acústiques "in situ", en horari diürn i nocturn, per respondre a les queixes dels ciutadans relacionades amb activitats privades, comercials o industrials generadores de soroll.


Projectes d'aïllament i confort acústic

 

Projectes d'aïllament acústic:
Definició de les mesures correctores a partir dels resultats obtinguts en l'avaluació inicial. Solucions constructives per arribar als índexs d'aïllament acústic necessari per desenvolupar l'activitat i complir amb la legislació vigent.


Projectes de confort acústic:
Mesures "in situ" per establir els nivells d'emissions acústiques a l'interior de recintes.
Solucions per millorar l'acústica de l'interior de locals i reduir les molèsties als clients resultat d'ambients sorollosos i estressants.


Mesuraments i control a la indústria

Les activitats industrials generen sorolls i vibracions cap a l'exterior i cap a l'interior de les pròpies instal·lacions. Això pot ser degut a màquines de climatització, grups electrògens, compressors, o maquinaria diversa.


Compliment per la reducció de l'emissió sonora i de vibracions de la maquinària.


Projectes per la reducció de l'emissió sonora i de vibracions de la maquinària.


Determinació de la potència acústica de les fonts.


Mesuraments d'aïllament a soroll aeri.


Mesuraments i projectes per a l'edificació
La legislació estatal en matèria de control del soroll en l'edificació ve marcat pel "Código Técnico de la Edificación", en el seu document "Protección frente al Ruido": CTE DB-HR.


Informes justificatius del compliment del CTE DB-HR. Comprovació mitjançant simulacions numèriques i mesuraments acústics "in situ".


Disseny i verificació d'aïllaments acústics mitjançant mesures "in situ": aïllament al soroll aeri entre recintes (UNE-EN ISO 140-4), aïllament al soroll aeri en façana (UNE-EN ISO 140-5) i aïllament al soroll d'impacte (UNE-EN ISO 140-7).

bottom of page